…ியல்; 14th March 2014: கணிதம், விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல்: 17th March 2014: வேதியியல், கணக்குபதிவியல்: 20th March 2014: உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல், வணிக கணிதம்; 24th March 2014: அரசியல் அறிவியல். நர்சிங், புள்ளியியல், 25th March 2014: கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், பயோ-கெமிஸ்ட்ரி. Terms: RS-CIT Exam Date 2014 6th standard question paper in matriculation rscit exam SALLYBUS AND BOOKS 2014 government question papers for 7th class annual exams 2013 to 2014

Tamilnadu Board 12th Class HSE Exam 2014 Hall Ticket, Centers List: The Tamilnadu Directorate of Government Examination had recently released an notification about the 12th class public examination 2014 for Arts, Science and Commerce group. Normally the Tamilnadu state board Plus Two annual examinations will be conducted by the Tamilnadu Directorate of Government Examination in the month of March and this year also the Tamilnadu state board +2…

Karnataka second year PUC date sheet for the month of March 2014 Exams has been released presently for all the exam writing applicants. The Department of Pre University Education PUE on behalf of Karnataka State govt is all ready to hold PUE PUC Examination 2014. The regular Descriptive and practical exams of PUE 2nd PUC Board is organized between 12.3.14 and 27.3.2014 for those 2 nd yr students. The formal exam time table can be had from the au…

…amination 2014. Both the regular and private candidates will be allotted to appear for the 10th Class SSLC March 2014 public examinations which is to be conducted across all the Districts School examination board. From March 26, 2014 to April 9, 2014 the Tamilandu Directorate of Government Examinations will be conducting the State board 10th class SSLC annual examinations. The Tamilnadu state board SSLC Class X practical examinations will be cond…

Kerala State Board 10th Class SSLC March 2014 Examination Results: The SSLC Examination Government of Kerala Office of the Commissioner for Government Examinations Pareekshabhavan had recently announced the notification regarding the SSLC examination results 2014. Earlier the Kerala state board Secondary School Leaving Certificate SSLC 10th Class public examinations was conducted from 10th March 2014 to 20th March 2014. Students from various Sc…